Planer for havforvaltning

Norge er en havnasjon med mål om en helhetlig og økosystembasert forvaltning av marine ressurser og økosystemer. 

Havforum

Det finnes et faglig forum for norske havområder, og der deltar Fiskeridirektoratet sammen med 11 andre etater, som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning. I tillegg deltar Overvåkningsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene.

Oppdatert faggrunnlag

havforum.no finner du informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene, blant annet det faglige grunnlaget i forbindelse med revisjon og oppdatering av planene.

Faglig forum oversendte 30. april 2019 det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten og oppdatering av Norskehavet og Nordsjøen - Skagerrak til Klima- og miljødepartementet.

Rapporterer og planer på havforum.no

Oppdatert: 14.11.2014