Hva er marin arealforvaltning?

Konkurrransen om arealer i nære havområder og kystsonen øker. Det er derfor viktig med tett samarbeid mellom mange etater for å sikre bærekraftig bruk av disse områdene.

Norskekysten er unik. Ikke medregnet Svalbard er den 84 000 kilometer lang, noe som tilsvarer to ganger rundt ekvator.

280 av 431 kommuner grenser til kysten og 80 prosent av befolkningen bor 10 kilometer, eller mindre, inn i landet. Norskekysten gir fortsatt muligheter for vekst, men tilgangen til land- og sjøområder er ikke ubegrenset, selv om det kan virke slik.

Problemstillingene er noe ulike nord og sør i landet. I sør fokuseres det sterkest på rekreasjon og fredning. I nord er befolkningstettheten mindre og fokuset er derfor mer rettet mot næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette er forvaltningsområder som blir stadig viktigere, fordi tettheten i nære havområder og kystsonen øker.

Eksempler på aktiviteter som kan være konkurrerende er kraftutbygging, fiskeri, oljevirksomhet, akvakultur, rekreasjon, turisme og vern av dyr, planter og kulturminner. Fiskeridirektoratet skal bidra til at fiskeri- og akvakulturnæringen drives bærekraftig.

Vi deltar i plan- og næringsutvikling i tett samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og andre etater. Dette arbeidet munner ut i kommuneplaner, kystsoneplaner, fylkesplaner, marine verneplaner og lignende.

Vi deltar også i tverrfaglige grupper som blant annet arbeider med forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, kartlegging av marine naturtyper, forvaltning hjemlet i vannforskriften, kystkultur og beredskap og krisehåndtering i kystsonen.

Ansvaret for verneplanlegging ligger hos miljøvernmyndighetene, men Fiskeridirektoratet involveres tidlig i slikt arbeid for å kunne ivareta fiskeri- og akvakulturinteressene innenfor bærekraftige rammer.

Oppdatert: 23.04.2015