Regionenes oppgaver

Regionene driver operasjonelt arbeid, slik som tilsyn og kontroll av fiskeri- og oppdrettsnæringen. Båtene i sjøtjeneste sør og nord har oppdrag langs hele norskekysten. Eksempler på arbeidsoppgaver er vårtorskefisket, fritidsfiske, hummerkontroll og havbrukskontroller. Båtene er spesielt egnet for å ferdes innaskjærs og mannskapet om bord har derfor mye kontakt med lokalbefolkningen langs hele kysten.

Regionene fører også opplysninger i registrene, deriblant fiskermanntallet, og behandler søknader om blant annet ervervstillatelser og deltakeradgang. De ansatte i regionene er mye ute i næringene og møter folk på merd- eller kaikanten. De veileder også folk i næringen med å tolke regelverket.

Regionenes ansatte deltar aktivt i arbeidet med kystsoneplaner, spørsmål knyttet til arealbruk og overvåkning av fiskeriene. Regionenes oppgaver varierer en god del fra nord til sør, i sør er mange problemstillinger knyttet til areal og fritidsfiske mens det i nord er flere oppgaver knyttet til tradisjonelt fiskeri. Blant annet ligger Overvåkningstjenesten for fiskefelt under region Nord og de deltar aktivt i overvåkning og kontroll av fiskeriene i norsk sone.

Om Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (fiskeridir.no)

Fiskeridirektoratet har to nivåer. Det betyr at regionene er førsteinstans, og på områder der de gjør vedtak, er Fiskeridirektoratets hovedkontor klageinstans. 

Fiskeridirektoratets organisering (fiskeridir.no)

Oppdatert: 09.07.2018