Reglar for hummarfiske

Skjema for å registrere deg til å delta i hummarfiske i 2019 vil vere klart i midten av september. Alle som skal delta i hummarfiske må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år.

For å ta vare på hummarbestanden er det innført strenge reglar for hummarfiske.

 • Alle som skal fiske hummar må registrere seg før fisket startar. Dette gjeld både fritidsfiskarar og fiskarar som er registrerte i Fiskarmanntalet.
 • Hummar kan berre fangstast med teiner tilpassa hummarfiske. Får du hummar med anna reiskap må du setje hummaren tilbake i sjøen.
 • Det skal vere minst to fluktopningar i teina i tillegg til eit rømmingshol, som er halde lukka med nedbrybar bomullstråd.
 • Det er minstemål på hummar. Hummar som er mindre enn 25 centimeter lang må du setje ut att i sjøen.
 • Hummaren er freda store delar av året. Hummarfiskesesongen startar 1. oktober i heile landet.
 • Frå svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan du fangste til og med 30. november.
 • I resten av landet kan du fangste til og med 31. desember.
 • Hummar med utvendig rogn er freda heile året.

Registrering

Registreringsskjema for hummarfiske finner du her

Problem med skjemaet?

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt eit unikt deltakarnummer.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merkt med fritidsfiskarens deltakarnummer, namn og adresse. Yrkesfiskarar skal merke med deltakernummer og fartøyets registreringsmerke. Teinene kan framleis settast fleire i lenke. 

Eksempel på merking for fritidsfiskar:
Ola Nordmann
Svingen 4
5550 Kysten
OLA-NOR-168 (deltakarnummer)

Eksempel på merking for yrkesfiskar:
SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke)
OLA-NOR-321 (deltakarnummer)

Påmeldinga gjeld kun for inneverande år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakarnummeret for dei som også melder seg på fisket neste år.

Andre viktige reglar

 • På Skagerrakkysten (avgrensa mot vest av ei rett linje frå Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensa mot Sverige) er det innført eit maksimalmål for hummar på 32 cm (totallengde). For å finne totallengde måler du hummaren frå spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp. Sjå kart over området der det er innført maksimalmål
 • Minstemål for hummar skal vere basert på totallengde (frå spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp). (Minstemålet for hummar er i heile landet 25 cm).
 • Hummarteiner skal røktast minst ein gong per veke.
 • Det er rapporteringsplikt for hummar som vert oppbevart i sjøen i desember. 
 • Det er ikkje lenger forbode for fritidsfiskarar å sette krabbeteiner på grunnare vatn enn 25 meter.
 • Det er lov å sette/trekke teiner på søndagar, også på kyststrekninga frå svenskegrensa til og med Vest-Agder. (Det er framleis forbode å sette eller trekke teiner til fangst av hummar på kyststrekninga Vest-Agder til grensa mot Sverige frå ein time etter solnedgang til ein time før soloppgang.)
 • Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden frå og med 1. juni til og med 15. august.
 • Ei hummerteine skal ha minst to sirkelforma fluktopningar - éi på kvar side av reiskapen. Opningane må vere minst 60 millimeter. I tillegg skal alle teiner ha minst eitt rømmingshol, som vert halde lukka ved hjelp av ein bomullstråd/rotnetråd, som er nedbrytbar.. 
 • Det er ikkje krav om at heile teina er laga av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at eit panel i teina fell ut etter ei viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukast ved å ettermontere bomullstråden. 
 • Frå og med 1. januar til 1. oktober klokka 08:00 er det forbode å oppbevare hummar i sjøen.

Freding og fangst

Hummar med utvendig rogn er freda heile året.

Frå 1. oktober klokka 08:00 kan du fange hummar over heile landet.

Frå svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan du fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan du fangste til og med 31. desember.

Hummar er berre tillate å fiske med teiner tilpassa hummarfiske. Hummar tatt med annan reiskap skal settast tilbake i sjøen.

Fredingsområder for hummar

Minstemål

Minstemålet for hummar er i heile landet 25 cm. Hummar (og sjøkreps) skal målast frå spissen av pannehornet til bakre kant av midtre svømmelapp (halen). 

Oppdatert: 20.09.2018