Rømmingsstatistikk

Oppdatert: 07.12.2018

Her finner du oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg i perioden fra 2001 til 30.11.2018

For 2017 og 2018 er tallene foreløpige og blir justert fortløpende. 

For tidligere år er tallene basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen. Dette gjøres årlig i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Under «Les mer» i høyremargen finner du lenke til «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet», der rømmingstallene er summert i tabeller.

For 2018 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av november mottatt 41 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 143 000 laks og  625 regnbueørret.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det forekommer rømmingshendelser ut over dem som blir rapportert og fremgår av oversikten. Vi får dessuten fra tid til annen meldinger fra ulikt hold om mistanke om urapportert rømming. Dette blir meldt inn på grunnlag av observasjoner av antatt rømt fisk uten at en kjenner kilden for rømmingen.

Slike meldinger blir vurdert og fulgt opp ved Fiskeridirektoratets regionkontorer med sikte på å identifisere hvor fisken kan ha rømt fra, stanse eventuell pågående rømming og for å anslå omfanget av hendelsen.