Du er her:

Algesituasjonen i nord (oppdatert 20. mai)

Oppdatert: 20.05.2019

På grunn av oppblomstringen av alger nord i Nordland og sør i Troms er oppdrettere og direktoratet i tett dialog og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen. 

Oppdatering 20. mai

Oppdretterne i Astafjord-området i Troms rapporterer om nok et rolig døgn. Vi har ikke mottatt meldinger om algerelatert dødelighet i noen områder. Ved en rekke lokaliteter jobbes det fortsatt med å pumpe opp død fisk, men på de fleste lokalitetene regner aktørene med å være ferdige med dette arbeidet i løpet av dagen.

Analyser av en prøve fra Mjøsund viser tilstedeværelse av Chrysochromulina spp, men algebildet kan være sammensatt.

Prognosen for vanntransport det kommende døgnet er utgående fra Astafjorden ved Mjøsund, og videre transport opp mot østsiden av Dyrøya. Hovedsakelig utgående vanntransport fra Tranøyfjorden. Komplekst strømbilde for Vågsfjorden.

I Nordland ser det nå ut til at algefronten trekker vestover ut Ofotfjorden og to nye lokaliteter er i dag rammet. Der er nå tiltakende dødelighet i ytre deler av fjorden mens det fortsatt er noe dødelighet i midtre og indre deler.

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein.

Kapasiteten på dødfiskhåndteringen er fortsatt utfordrende, og for å minimere konsekvensene av algeoppblomstringen er Fiskeridirektoratet innstilt på å medvirke til at nødvendige midlertidige dispensasjoner fra regelverket blir gitt, innenfor forsvarlige rammer.

Oppdrettere og forvaltere har hendene fulle med å håndtere den akutte situasjonen. Derfor foreligger det ikke nå tall på død fisk.

Oppdatering 19. mai:

Oppdretterne i Troms rapporterer om et nytt rolig døgn. Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet ved noen lokaliteter. Forholdene ser normale ut og det meldes at fisken går noe høyere i sjøen.

Selv om situasjonen ser bedre ut i Astafjorden, må oppdretterne fortsatt være oppmerksomme på at flak av oppblomstringen vil kunne ha effekt på fisk dersom de treffer anleggene. Havforskningsinstituttet har ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe om hvor sannsynlig det er med nye oppblomstringer.

I Nordland meldes det fortsatt om en viss dødelighet i midtre og indre deler av Ofotfjorden. Lengre ut i fjorden er det ikke meldt om mortalitet siste døgnet. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

Det er imidlertid god grunn for fortsatt høy beredskap da Havforskningsinstituttet melder om utgående strøm i hele fjordbredden det kommende døgnet. Vanntransport utover fjorden vil kunne transportere deler av oppblomstringen til de ytre delene av Ofotfjorden.

Slik det tidligere er informert om ber vi oppdrettere i Nordland, som ennå ikke er rammet, om å være klar over at kapasiteten på dødfiskhåndteringen er utfordrende i området, og at man i risikoutsatte områder undersøker alternativer utover den beredskapen som allerede foreligger.

Oppdatering 18. mai:

I Troms har lakseoppdretterne rapportert om et roligere døgn, og i løpet av ettermiddagen har vi fått beskjed om at det ikke lenger registreres dødelighet.

I Nordland meldes det om vedvarende dødelighet i Ofotfjorden. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter. Situasjonen har ikke endret seg vesentlig utover hva som ble rapportert i går.

På lokalitetene som har vært rammet jobbes det med å ta opp og kverne død fisk. Det rapporteres om tilstrekkelig evne til å håndtere situasjonen. De mest begrensende faktorene for øyeblikket er oppgitt å være lagringskapasitet og kvernhastighet.

Oppdatering 17. mai:

I Troms rapporterer flere lakseoppdrettere om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet på sine lokaliteter det siste døgnet. Oppdretterne rapporterer å ha tilstrekkelig kapasitet til å samle opp og transportere bort død fisk, men for enkelte av de hardest rammede aktørene er dødfiskhåndteringen veldig utfordrende. 

Fiskeridirektoratet oppfordrer aktører i området til å vurdere løsninger utover egen beredskapsplan. Dette gjelder også virksomheter som ennå ikke er rammet.

Det forventes at hele Astafjorden med sidefjorder vil påvirkes av den pågående algeoppblomstringen.

I Nordland meldes det i dag om vedvarende høy dødelighet i Ofotfjorden. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

Hele Ofotfjorden vil kunne bli berørt av oppblomstringen.

Det er vanskelig i si hvor lenge oppblomstringen kan pågå i området. En oppblomstring påvirkes av transport av alger inn i området fra utenforliggende områder samt vekst lokalt. Algene er avhengige av næringssalter for at de skal vokse og øke mengden. Dersom algene ikke har tilgang på disse stoffene vil de etter hvert dø ut. I noen tilfeller har man sett at oppblomstringen har blitt hold inne i fjorden og dødd ut der inne, uten at de spres over større områder. Værforholdene vil kunne påvirke varighet. 

Saken fra 16. mai 

Fiskeridirektoratet er i kontakt med alle oppdrettere i de berørte områdene. Det viktigste nå er å hjelpe oppdretterne i en vanskelig situasjon der de må sette all beredskap i sving.

Hittil er problemet observert i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Det er registrert død fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Det er en alvorlig sitasjon og et betydelig antall fisk har dødd. Mer nøyaktige tall på dødeligheten vil vi komme tilbake til når slik oversikt foreligger.

Det jobbes med modelleringer for om mulig å kunne forutse hvor algebeltene vil bevege seg. Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. Det er en relativt komplisert prosess og resultater fra prøvene er ennå ikke klare.

Vi har tett kontakt med ekspertise fra Havforskningsinstituttet for å analysere resultater, utveksle råd og forsøke å forutse eventuell videre utbredelse.

Oppdaterer informasjonen gjennom langhelgen

Fiskeridirektoratet vil legge ut oppdatert informasjon om situasjonen daglig i 17. mai-helgen.

Oppdretterne er i beredskap

Aktørene i Nordland og Troms har høynet sin beredskap og er ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap bruker sine beredskapsplaner og har iverksatt ulike tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår.

For å kunne vurdere hvordan situasjonen utvikler seg og hvilke områder som kan være utsatt, anbefaler vi oppdretterne å ha kontakt med andre aktører i nærheten. Det er også viktig at Fiskeridirektoratet varsles fortløpende om observasjoner og økt dødelighet.

Ansvarlig myndighet

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. Vi har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt. Vi skal ha kontakt med Mattilsynet.