Rømminger i Fiskeridirektoratets kartløsning

Nå finner du innmeldte rømminger fra fiskeoppdrett i Fiskeridirektoratets kartløsning.

Enhver innehaver av akvakulturtillatelse er pliktig å melde fra ved mistanke om eller faktisk rømming av fisk, både fra eget og andres anlegg i henhold til forskrift om drift av akvakulturanlegg § 38.

Denne informasjonen gir forvaltningen kunnskap om rømmingstilfeller som brukes i vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn.

En oversikt over innmeldte rømmingstall fra 2008 og frem til i dag er på siden «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet». Meldingene blir nå også vist i vår kartløsning.

Dette gir oppdrettere og andre mulighet til å få bedre geografisk oversikt over rømminger. Det tar imidlertid noen dager fra vi mottar en melding til den blir synlig i kartet.

Dataene bygger på sist innsendte opplysninger om en lokalitet. Rømmingstallet kan bli endret når Fiskeridirektoratet får tilsendt endelige opplysninger fra oppdretter, for eksempel etter utslakting.

Kun faktiske rømminger
Det er kun meldinger om faktiske rømminger som vises. Meldinger med mistanke om rømming fremkommer ikke av kartet.

I kartverktøyet finner du temaene som viser innmeldt rømming i kategorien «Akvakultur». Der kan du velge for hvilket år du ønsker å finne informasjon.

For å få mer informasjon om innmelding på en bestemt lokalitet, zoomer du deg inn til ønsket område, velger «kikkerten» øverst til venstre i menylinjen og trekker en firkant rundt ønskete lokaliteter. Da får du en treffliste på høyre side av kartet og kan finne opplysninger om selskap, dato og antall.

Informasjonen kan du også laste ned i en tekst- eller kartfil nederst i trefflisten.

Oppdatert: 03.11.2014