Notkroker og risiko

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

I forbindelse med rømmingen ved lokalitet Ilholmane tidlig i år er det avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Fiskeridirektoratet ber alle virksomheter som bruker slike, om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

Fiskeridirektoratet sin gransking av hendelsen gjennom et godt samarbeid med virksomheten, viser at sannsynlig årsak for hull i noten er en notkrok som falt ned i forbindelse med avlusning: Notkroken hektet og førte til revne i noten da denne ble senket etter endt avlusning.

Det var ved inspeksjonen etter avlusning at et større hull i noten ble oppdaget, og en deformert notkrok hang i et mindre hull like ved.

Uten funn av notkroken ville det ikke vært mulig å avdekke årsak til hullet, da alle andre sannsynlige årsaker hadde blitt utelukket. Det ble ikke avdekket overtredelser av akvakulturregelverket i forbindelse med rømmingen ved Ilholmane.

Virksomheten hadde brukt notkrokene i henhold til medfølgende brukerhåndbok for «Polarcirkel» slik kravet er, og i tillegg sikret dem ytterligere med strips.

Tiltak
Det ble satt i verk tiltak både hos virksomheten og utstyrsleverandøren for å sikre at notkroker ikke skal falle ned i nøtene.

Nyeste versjon av brukerhåndboken beskriver hvordan notkrok skal sikres og brukes, og risikoen for at de kan dras av ut av stolpe eller falle av er sterkt redusert.

I tillegg er ny notkrok i stål utviklet – den skal sitte så fast at behovet for ekstra sikring i form av strips eller tau er redusert.

Fiskeridirektoratet sin oppfølging av ulike hendelser – rømming, mistanke om rømming og andre hendelser – har som mål å avdekke hva og hvorfor hendelser har skjedd.

Lærdom
Dette er viktig for å kunne trekke lærdom av hendelser og hindre at tilsvarende skjer igjen. Kunnskapsbygging og erfaringsformidling er prioritert arbeid fra vår side, og skal sikre bærekraftig drift og bidra til utvikling og vekst for sjømatnæringen.

Fiskeridirektoratet vil minne innehavere av akvakulturtillatelse og utstyrs- og tjenesteleverandører om varslingsplikten i Forskrift om krav til teknisk standard (NYTEK). Avviksmeldinger skal sendes til Fiskeridirektoratet, og det er utarbeidet eget skjema til dette.

§ 23. Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv.

Dersom leverandør av produkter eller tjenester til akvakulturnæringen har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved egne produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter leverandøren uten ugrunnet opphold å iverksette egnede tiltak for å lukke avvikene. Leverandøren skal straks melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til mottakere av produktet eller tjenesten.

§ 31. Bruk, vedlikehold og varslingsplikt

Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at det flytende akvakulturanlegget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand.

Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og andre produktsertifiserte komponenter skal brukes og vedlikeholdes i samsvar med krav oppstilt i brukerhåndbok og NS-9415:2009.

Dersom innehaver av akvakulturtillatelse har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter vedkommende uten ugrunnet opphold å iverksette egnet tiltak for å hindre eller begrense rømming. Innehaveren skal melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til leverandøren av produktet eller tjenesten.

Oppdatert: 11.11.2014