Du er her:

Erfaring om dødfiskutstyr for å redusere rømming

Oppdatert: 09.12.2014

For å redusere rømmingsrisikoen har Fiskeridirektoratet utarbeidet et faktaark basert på erfaringer med bruk av dødfiskutstyr som kan forårsake hull i oppdrettsnøter.

Denne saken ble opprinnelig publisert 09.12.2014 og er ment til bruk i erfaringsdeling. Innholdet kan være utdatert, se derfor gjeldende regler og forskrifter på det aktuelle temaet.

Faktaark

Faktaarket beskriver fareområder oppdrettsselskapene må vurdere ved valg av utstyr arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.

Tett dialog med næringen 
 I oppdrettsnæringen har det vært flere hendelser der dødfiskoppsamleren har vært en medvirkende årsak til hull i not, noe som igjen har forårsaket rømming.

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av rømmingsmeldinger og gjennomgang av flere hendelser identifisert mulige fareområder ved bruk av dødfiskoppsamlere.

Sentrale moment i faktaarket:

  • Notposen må være tilpasset dødfisksystemet som blir benyttet, og det må være et tilstrekkelig område med dobbelt notpanel i bunnen av nota.
  • Sikringstau til dødfiskoppsamleren må være tilpasset og ikke for stram.
  • Det må utøves særlig aktsomhet ved bruk av nokke eller kran/vinsj i forbindelse med heving og senking av dødfiskoppsamleren. Oppdrettere må tilstrebe at heving og senking av dødfiskoppsamleren skjer i senter av noten.
  • Oppdrettere bør benytte kamera, ROV eller dykker, for å ha tilstrekkelig kontroll i forbindelse med arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.

Fiskeridirektoratet vil gjennom internkontrollrevisjoner følge opp at oppdrettsselskapene har vurdert de momentene som kommer frem i faktaarket.