Tiltaksplan mot rømmming

Forvaltningen har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Antall rømte fisk fra oppdrettsanlegg, som er rapportert til fiskerimyndighetene, hadde en foreløpig topp i 2006.

Forvaltningen er opptatt av rømmingsforebyggende arbeid. I næringen er mye gammelt utstyr skriftet ut med nytt og mer rømmingssikkert. Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for å hindre rømming.

Gjeldende NYTEK-forskrift trådte i kraft 1. januar 2012 og med den ble det innført nye krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.

Akvakulturnæringen er pålagt internkontroll. Dette skal bidra til at næringen systematisk gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å oppfylle samfunnets krav til miljø, dyrehelse og dyrevelferd.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet fører tilsyn etter forskriften om internkontroll (IK Akvakultur).

Myndighetenes primæroppgave i kontrollvirksomheten er å fastslå om det er samsvar mellom regelverket og praksis i virkeligheten.

Oppdretter er pliktig til straks å melde fra til Fiskeridirektoratets FMC, Fisheries Monitoring Centre, ved kjennskap til eller mistanke om at fisk har rømt. Dette gjelder uansett om fisken har rømt fra egne eller andres anlegg.

Fiskeridirektoratet samarbeider tett med Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å følge utviklingen når det gjelder effekter av rømt oppdrettsfisk.

Direktoratet har også ansvar for de årlige gytefiskundersøkelsene som viser hvor stor andel rømt oppdrettslaks det er i utvalgte ville laksebestander.

Oppdatert: 11.03.2015