Fiskermanntallet - søke om opptak

Ved søknad om opptak i fiskarmanntalet kan søkjar velje å bruke elektronisk søknadsskjema i  eller papirskjema.

Formål med skjemaet

Søknad om opptak i fiskarmanntalet

Kven skal bruke skjemaet?

Fiskarar som søkjer opptak i fiskarmanntal, eller som søkjer overføring mellom blad. Skjemaet kan også brukast til å søkje på vegne av andre (krev signert fullmakt frå den ein søkjer på vegne av).

Krav om vedlegg

Nødvendig dokumentasjon til søknaden kan lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden eller ettersendast i brev til Fiskeridirektoratet. Dersom du brukar papirskjemaet, må du leggje ved nødvendig dokumentasjon i søknadsbrevet.

Fiskeridirektoratet kan ikkje behandle søknaden før all dokumentasjon er lagt fram. Ta kontakt med regionkontoret du tilhøyrer dersom du har spørsmål om dokumentasjon til søknaden.

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for opptak i fiskarmanntal

Papirskjema

 

Dersom du søkjer via papirskjema, må skjemaet skrivast ut og signerast, og sendast Fiskeridirektoratet sitt felles postmottak. Husk å merkje søknaden med namnet på regionkontoret i ditt distrikt.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, må du kontakte det regionkontoret du høyrer til.

Ta kontakt på e-post eller telefon: E-post:

Telefon: kontaktinfo til dei ulike regionane .

Oppdatert: 03.03.2015