Arealplaner

Utnytting og høsting av marine ressurser må gå for seg innen bærekraftige rammer. For å sikre dette og for å ivareta nasjonale interesser, er Fiskeridirektoratet med som premissleverandør ved arealprosesser som angår havet og kystsonen. Eksempel på dette er kommuneplaner og reguleringsplaner med konsekvensutredninger. Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse mot kommuneplaner i sjø, der disse planene er i strid med nasjonale fiskeriinteresser.

Det er et mål for arealplanleggingen å legge til rette for god sameksistens mellom involverte interesser. Arealbehovene må ivaretas på en slik måte at det skapes minst mulig konflikter, og planleggingen må gi forutsigbarhet og mulighet for fremtidig utvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for tiden til behandling en kommunedelplan for Farsund – Lista, hvor det foreligger en uavklart innsigelse fra Fiskeridirektoratet region Sør.

I planen er det foreslått to områder for taredyrking og et testområde for konstruksjoner for energiproduksjon. Forslagene er i konflikt med fiskeriinteresser, hovedsakelig snurrevadfiske.

Fiskeridirektoratet ga  sin tilrådning til Nærings- og fiskeridepartementet den 16.08.2018.

Oppdatert: 08.03.2018