Fritidsfiske med garn i sjøen

Garnlengda

Du kan bruke garn med samla lengde på inntil 210 meter. Men dersom du fiskar etter torsk, kan garnet maksimalt ha ei samla lengde på 165 meter.

Maskestørrelsen

Minste tillatte maskestørrelse for botnsette garn (også trollgarn), som vert sette sør for 62°N, er 126 mm.

Dette gjeld ikkje for fiske etter sild med sildegarn med trådar av multifilament (polyamid) der maskestørrelsen er mindre enn 64 mm.

Minste tillatte maskestørrelse varierar etter kva du fiskar etter:

Type fiske

Område

Minste maskestørrelse

Torsk

Nord for 62°N

156 mm

Breiflabb

Heile landet

360 mm

Kveite

Heile landet

470 mm

Rognkjeks

Heile landet

267 mm

maskestorrelse-stolpelengde.jpg

Maskestørrelsen på garn er lik to gongar stolpelengda. Stolpelengda er avstanden mellom midten av to påfølgande knutar når tråden er strekt mellom desse midtpunkta.

Du må hugse å innrette fisket og garnbruken slik at du ikkje får fisk under minstemål.

Namn og adresse

Reiskap skal vere tydeleg merka med namn og adresse. Merket skal finnast på minst éi av blåsene eller bøyene som tilhøyrer reiskapen. På utstyr som ikkje har blåse eller bøye, skal du merke sjølve reiskapen.

Røkting

Det er forbode å la reiskap, fortøyingar og andre gjenstandar stå igjen i sjøen eller på sjøbotnen utan grunn.

Garn skal røktast minimum ei gong per veke, men fiske etter nokre arter nokre stader er pålagt ei anna røktingsplikt:

  • Garn som nyttast i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N skal røktast dagleg.
  • Garn som nyttast i fiske etter breiflabb og kveite skal røktast minst kvar tredje dag. 
  • Garn som nyttast i fiske nord for 62° N etter blåkveite, kvitlange og uer skal røktast minst annan kvar dag.

Forbod mot garn

Det er forbode å fiske med botnsette garn innanfor grunnlinja frå og med Telemark til grensa mot Sverige. Forbodet gjeld heile året.

Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden frå og med 1. juni til og med 15. august.

Nord for 62°N er det forbode å bruke garn som er høgare enn 23 meter målt på strekt maske. I dette området er det også forbode å bruke garn som har ein trådtjukkelse mindre enn 0,40 mm monofilament, eller tilsvarande materiale.

Nedsenking av garn

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter skal frå og med 1. mars til og med 30. september senkast, slik at fangstdelen står 3 meter under havoverflata.

Fylkesmannen kan for heile fylket eller for avgrensa område bestemme at nedsenkingspåbodet skal gjelde for garn uansett maskevidde.​
Du må derfor kontakte fylkesmannen i ditt område, for å vere sikker på lokalt regelverk.

Blåkveite

Nord for 62°N er det forbode å fiske med garn etter blåkveite frå og med 1. september til og med 30. april.

Breiflabb

Det er ikkje tillate å fiske breiflabb med garn nord for 64°N frå og med 20. desember til og med 20. mai. I området mellom 62°N og 64°N gjeld forbodet frå og med 1. mars til og med 20. mai.

Hummar

Det er ikkje lov å fiske etter hummar med garn. Dersom du likevel får hummar i garnet, skal den løysast forsiktig og settast ut igjen i sjøen. Meir om hummarfiske.

Kveite

Det er forbode å fiske etter kveite med andre reiskapar enn krok nord for 62°N frå og med 20. desember til og med 31. mars. Sør for 62°N er det totalforbod mot fiske etter kveite i samme periode. Det gjeld dessutan eit generelt forbod mot å drive fiske etter kveite med garn framstilt av monofilament eller tilsvarande materiale.

Laks, aure og sjørøye

Hovudregelen er at det ikkje er lov å fiske laks, sjøaure eller sjørøye med garn, og du pliktar å sette garnet ditt på ein slik måte at du ikkje får desse artane. Dersom du likevel får laksefisk i garnet, skal den sleppast ut i sjøen igjen uavhengig av om den lever eller ikkje. 
Meir om laksefiske .

Uer

Nord for 62°N er det forbode å fiske uer, med unntak av fiske med jukse frå og med 1. juni til og med 31. august.

Film om lovlege reiskapar i fritidsfiske

Oppdatert: 27.05.2020