Villfanga hummar skal merkast

Villfanga hummar som vert omsett skal merkast. Slik kan forbrukaren finne ut kvar hummaren kjem frå og kva tid den er fanga.

Merkeordninga gjer at forbrukarane kan finne ut kva tid og kvar hummaren er fanga ved å kontakte salslaget. Og ein kan dermed forsikre seg om at den norske hummaren ein kjøper er lovleg omsett.

Merking av hummaren bidrar også til at at kontrollar blir betre og meir effektive og at fiskerimyndigheitene får betre oversikt over den totale fangsten av hummar. Dette er viktig for å bygge opp hummarbestanden.

Kravet om merking gjeld også hummar som vert omsett av fritidsfiskarar.

Gjeld førstehandskjøparar

Det er førstehandskjøparar (fiskemottaket) som har ansvaret for å merke hummaren. Hummaren skal også vere merkt ved all seinere omsetnad. I Noreg må alt førstehandskjøp av hummar skje via salslaga.

Førstehandskjøparane skal merke den enkelte hummar med eit unikt identifikasjonsmerke godkjent av det salslaget som er ansvarleg for førstehandsomsetnaden.

Fiskarar som har løyve til å drive kaisal må merke hummaren sjølve.

Salslaga skal tilby kjøparane den nødvendige mengd merke.

Oppdatert: 19.09.2020