Vannrammedirektivet

EUs rammedirektiv for vatn skal sikre at dei europeiske landa vernar og om naudsynt forbetrar kvaliteten på vatn i vassdrag og grunnvatn.

Direktivet vart vedteke av EU den 22. desember 2000 og regulerer bruken av vatn, både ferskvatn og sjøvatn. Det skal sikre heilskapleg forvatning av vatn i det einskilde land og har som hovudmål å betre kvaliteten både kjemisk og fysisk.

EU ynskjer å oppnå god økologisk og kjemisk status i alle typar vatn innan 2015 og seinast innan 2027.

Oppdatert: 14.11.2014