Forvitring i betongkum førte til rømming fra settefiskanlegg

I tidsrommet 12.-14. juni 2017 rømte 1400 stk regnbueørretyngel på ca. 18 gram i forbindelse med sortering ved lokalitet 12075 Sundal i Kvinnherad.

Hva skjedde?

En representant for Hardangerfjord Villfisklag observerte 14. juni rømt regnbueørret i Bondhuselva. Sjøtroll Havbruk AS var nærmeste settefiskanlegg. Anlegget hadde stått tomt en stund, og 12. juni var det mottatt regnbueørret som de var i gang med å sortere. Undersøkelser ved settefiskanlegget avdekket etter hvert hull i en betongkum som ble brukt som mellom- og oppsamlingsstasjon før fisken ble pumpet opp i sorteringsmaskinen. I det ene hjørnet, bak plastrørene, ble det funnet et hull plassert 40 cm under vannivå ved full kum. Hullet førte ut i en grov ur mellom anlegget og elva, og regnbueørret kunne dermed komme ut i elva.

Bilde 15.6.17 - Viser hull skjult av plastrør (Foto © Sjøtroll Havbruk AS)

Bilde 15.6.17 - Viser hull skjult av plastrør (Foto © Sjøtroll Havbruk AS)

Hull vist når plastrør er fjernet. Foto: © Sjøtroll Havbruk AS

Hull vist når plastrør er fjernet. Foto: © Sjøtroll Havbruk AS

Betongkummen var støpt i 3 omganger. Først del for ca. 30 år siden (1986) ved bygging av kum. For ca. 20 år siden (1997) ble det lagt inn 3 rør bøyd over kanten og deretter (1998) ble det støpt på toppen for å øke størrelsen på kummen (1998). Selskapet antar det har vært svakheter i arbeidet som ble gjort for 20 år siden, med dårlig støpearbeid og forankring mellom gammelt og nytt. I løpet av årene har vann trengt inn i betongen og ført til skader og forvitring. Siden hullet var skjult av rørene, ble det ikke oppdaget ved den visuelle kontrollen forut for sortering.

Hva ble gjort?

Ved dette anlegget ble betongkummen tatt helt ut av drift og fylt igjen med grus og betong. Nye løsninger og rutiner for flytting av fisk ble utarbeidet. Rømmingssikring ved anlegget ble systematisk gjennomgått. Utfisking og overvåking i elva ble iverksatt av selskapet etter pålegg fra Fiskeridirektoratet.

Læring

Eldre innretninger av betong, som betongkummer, der fisk oppbevares må ha rutiner for ettersyn og vedlikehold som sikrer at sprekkdannelse og forvitring avdekkes tidlig og blir reparert. Visuell kontroll er ikke tilstrekkelig i tilfeller der rør og annet utstyr skjuler betongen.

Fiskeridirektoratet forventer at settefiskanlegg og andre landbaserte anlegg inkluderer dette fareområdet i sine risikovurderinger der det er aktuelt, og iverksetter tiltak og planer for å hindre lignende hendelser.

Forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd og 37 første, andre og tredje ledd .

IK-Akvakultur § 5 andre ledd bokstav e, f og g .

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Oppdatert: 24.04.2018